Koncesija

_

Koncesija na področju socialnega varstva se podeli za opravljanje storitev javne službe na področju socialnega varstva, ki jo določa zakon o socialnem varstvu.

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, oziroma občina, v skladu z nacionalnim programom socialnega varstva s sklepom določita vrsto in obseg storitev, za katere se razpiše javni natečaj za podelitev koncesije.

Koncesija se podeli na podlagi natečaja pravni oziroma fizični osebi (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), ki izpolnjuje pogoje po zakonu o socialnem varstvu in na podlagi zakona izdanih izvršilnih predpisih.

Institucionalno varstvo

_
 • je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine;
 • obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva;
 • osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz;
 • socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev;
 • varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji);
 • posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk;
 • Društvo Barka ima dve stanovanjski skupini. Na lokaciji Zbilje 66 ima šest koncesijskih mest, na lokaciji Zbilje 7M pa štiri koncesijska mesta.

Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji

_
 • je oblika dnevnega varstva z aktivno vlogo uporabnika pri vsakodnevnih odločitvah;
 • je vodenje, podpora uporabnikom, s ciljem da uspejo sami, da zadostijo potrebi po samouresničevanju;
 • je zagotavljanje varnosti ob čimvečji samostojnosti, neodvisnosti uporabnikov;
 • je zagotavljanje različnih oblik in vrst dela (izdelki lastne producije, kooperantska dela), spremljevalnih aktivnosti, ki omogočajo ohranjanje pridobljenih znanj, veščin, sposobnosti ter razvoj novih;
 • storitev je namenjena osebam z motnjo v telesnem in duševnem razvoju starejšim od 18 let (odločba o invalidnosti po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb);
 • na podlagi koncesije, ki je bila podaljšana leta 2014, imamo 18 mest;
 • naš varstveno delovni center (VDC) se nahaja na lokaciji Zbilje 1K.

Postopek sprejema

_
 1. Vložitev prošnje na predpisanem obrazcu (link na obrazec).
 2. O vključitvi v društvo odloča komisija za sprejeme in odpuste v sestavi: strokovni delavec, vodja enote, zunanji sodelavec (psiholog ali psihiater). V kolikor je prošnja popolna, se upravičenca povabi na pogovor in prošnjo uvrsti v čakalno vrsto.
 3. Ko je prosto mesto, se sprejema upravičence po vrstem redu oddanih prošenj.
 4. Ob sprejemu se sklene dogovor.

 

K vlogi je potrebno priložiti:

 • potrdilo o državljanstvu (kopija osebne izkaznice);
 • potrdilo o stalnem prebivališču;
 • odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po ZDRTDPO;
 • izvid in mnenje komisije za razvrščanje ali invalidske komisije ZPIZ ali komisije ZZRS;
 • zdravniško mnenje staro največ en mesec;
 • če prošnjo vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, se priloži še kopija odločbe oz. pooblastila;
 • društvo s soglasjem uporabnika in zakonitega zastopnika ali skrbnika zaprosi za poročilo ustanove, kjer se je uporabnik predhodno usposabljal;
 • v kolikor dokumentacija ni popolna, vas pozovemo k dopolnitvi prošnje. Ko prejmemo manjkajočo dokumentacijo in je vloga popolna, vas povabimo na pogovor.